СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Преподавателска и изследователска дейност | Магистърски и докторски програми | Хюбърт Хъмфри | Други стипендии

 

Стипендии "Фулбрайт - Шуман"

Програмата "Фулбрайт-Шуман" се администрира от Комисията за образователен обмен между Белгия, Люксембург и САЩ. Тя дава възможност на европейски лектори, изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират върху отношенията между Европейския Съюз и САЩ, европейските политики, европейските институции и трансатлантическото сътрудничество.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в началото на месец ноември. Крайният срок за подаване на предварителните молби за кандидастване е 1 февруари, а за финалните апликационни формуляри - 1 март.
Интервютата със селектираните от Белгийската комисия български кандидати се провеждат в Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт” до 15 март, като всеки от кандидатите трябва да се свърже с Комисията в София и да си насрочи интервю.

Продължителност:

 • за магистри и докторанти – максимум една академична година, минимум 6 месеца
 • за учени – максимум една академична година, минимум 3 месеца (средната продължителност обикновено е 4 месеца)
 • за администратори в областта на висшето образование – максимум една академична година, минимум 3 месеца (средната продължителност обикновено е 4 месеца)

Финансиране:

 • месечна стипендия от 3000 евро (в доларова равностойност)
 • еднократна сума от 2000 евро (в доларова равностойност) за пътни разходи
 • спонсорство на J-1 виза
 • здравна застраховка

Максималният размер на стипендията е 29 000 евро. Не се допуска едновременно финансиране на същия проект от други европейски фондове.

Изисквания за участие в конкурса:

 • европейско гражданство
 • отлично владеене на английски език
 • минимум три месеца професионален/академичен опит в две или повече европейски страни, включително България
 • защитена бакалавърска степен; професионален опит от две и повече години в съответната област се счита за важно предимство
 • защитена докторска степен за кандидатите в категория „учени”
 • три години професионален опит за кандидатите в категория „университетски администратори”
 • покана за пребиваване в акредитиран американски университет, изследователски център или държавна институция
 • не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават или работят в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 от последните 6 години.

Необходими документи
за предварително кандидатстване до 1 феврури, 2014 г.:

 1. формуляр за кандидатстване (попълва се на www.fulbrightschuman.eu/info-and-application/application-form/);
 2. автобиография до три страници, приложена към електронния формуляр
 3. една страница описание на проекта, приложена към електронния формуляр

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ДО БЕЛГИЙСКАТА КОМИСИЯ

Примери за успешни проекти:
Учени и изследователи
Администратори във висшето образование

След предварителна селекция, одобрените кандидати ще бъдат поканени от Белгийската Комисия да попълнят финалния формуляр за кандидатстване с краен срок 1 март, 2014 г.
Той ще включва копия на дипломи, три препоръки и покани/потвърждения за прием от американските институции.

Списъци на американски институции, които са приемали стипендианти, можете да намерите тук:
www.fulbrightschuman.eu/info-and-application/resources/eu-centers-of-excellence/
www.fulbrightschuman.eu/info-and-application/resources/other/

Подробна информация за стипендиите и инструкции за кандидатстване можете да намерите на сайта на Белгийската Комисия:
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2014-2015 г.

Предварително кандидатстване: 1 февруари, 2014 г.
Финално кандидатстване на одобрените участници: 1 март, 2014 г.
Интервю в Комисия Фулбрайт-България: до 15 март 2014 г.
Резултати: до средата на април 2014 г.
Заминаване: между 1 август 2014 г. и 31 март 2015 г.

Консултация за програмата можете да получите от:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България, ет. 1, стая 9
тел: (02) 980 8212
E-mail: mkostova@fulbright.bg
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

горе

Стипендия за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.

От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Изисквания за участие в конкурса:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език
 • минимум бакалавърска степен
 • добро здравословно състояние

Необходими документи:

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars);
 2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
 4. Копие от университетска диплома (сканирано и приложено към електронния формуляр).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

След регистрация на https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2015-2016 г.:
7 май, 2014 г.

 

Информация за програмата и интернет-базирания формуляр за кандидатстване можете да получите от:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България, ет. 1, стая 9
тел: (02) 980 8212
E-mail: mkostova@fulbright.bg
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

горе

Facebook Twitter YouTube
Фондация "Америка за България"
The Best Foundation