Езикова подготовка

Kурсове за езиково обучение по английски език по системи “New Headway”,  “International Express”, съгласно Обща Европейска Езикова Рамка (ОЕЕР)

I ниво (Elementary)

Английски език I ниво

New Headway – Elementary

Продължителност: 3 месеца
Занятия: вторник и четвъртък от 18 до 21 часа
Цена: 350 лв. за 100 учебни часа (Цената на курса не включва учебните материали.)

Граматика

Азбука и транскрипция, местоимения, числителни имена. Сегашно просто и сегашно продължително време, минало просто и минало продължително време, сегашно перфектно време, бъдещност. Модални глаголи, сравнения.

Лексика

Усвояват се около 1300 думи.

Умения

 • Слушане – изграждане на умения за слушане и разбиране на несложни диалози и текстове
 • Четене – четене и разбиране на елементарни текстове.
 • Писане – попълване на формуляри, описания, кратки диалози.

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

IІ ниво (Pre-Intermediate)

Английски език IІ ниво

New Headway – Pre-Intermediate

Продължителност: 3 месеца
Занятия: вторник и четвъртък от 18 до 21 часа
Цена: 350 лв. за 100 учебни часа (Цената на курса не включва учебните материали.)

Граматика

Преговор на изучения материал, съпоставяне на сегашно просто – сегашно продължително време, минало просто – минало продължително времена, сегашно перфектно – минало просто. Въвеждане на различни глаголни форми, форми за изразяване на бъдеще време, модални глаголи, въвеждане на страдателен залог, условно наклонение I и II вид, минало перфектно време, сегашно перфектно продължително време, съгласуване на времената, членуване, словообразуване.

Лексика

Усвояват се нови 1200-1300 думи.

Умения

 • Слушане – разбиране на ясен и не много сложен английски в ежедневни ситуации
 • Четене – разбиране на несложни текстове, извличане на обща информация
 • Писане – кратки писма и описания на лични преживявания и събития, съчинения на ежедневни теми с по – обща тематика.

В цената на курса включва:

 • Еnglish speaking club

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

ІІІ ниво (Intermediate)

Английски език ІІІ ниво

New Headway – Intermediate

Продължителност: 3 месеца
Занятия: вторник и четвъртък от 18 до 21 часа
Цена: 350 лв. за 100 учебни часа (Цената на курса не включва учебните материали.)

Граматика

Задълбочаване и разширяване на знанията за времената и съпоставянето им. Употреба на инфинитив и герундий, степени за сравнение, модални глаголи и техните функции, всички видове условни наклонения.Въвеждане на бъдеще продължително и перфектно време, пасивни конструкции, causative ”have”, членуване, предаване на пряка реч.

Лексика

Усвояват се нови 1300 думи

Умения

 • Слушане – слушане за обща и конкретна информация, разбиране на голяма част от телевизионни програми на ясен стандартен английски език.
 • Четене – четене за обща информация, извличане на конкретна информация от текстове на стандартен английски език.
 • Писане – писане на съчинения по зададени теми, официални и неофициални писма

В цената на курса включва:

 • Еnglish speaking club

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

IV ниво (Upper-Intermediate)

Английски език IV ниво

New Headway – Upper-Intermediate

Продължителност: 3 месеца
Занятия: вторник и четвъртък от 18 до 21 часа
Цена: 350 лв. за 100 учебни часа (Цената на курса не включва учебните материали.)

Граматика

Усвояване на сложни синтактични конструкции, условни изречения, модални глаголи с инфинитиви. Синтактични и граматически начини за акцентиране, инверсия, фразеологични глаголи.

Лексика

Усвояват се нови 1300 думи.

Умения

 • Слушане – слушане и разбиране на оригинална реч в различни ситуации.
 • Четене – четене и разбиране на научно-популярни и художествени текстове, осъзнаване на характеристиките на различни стилове.
 • Писане – официална кореспонденция, есета, изразяване на мнения и преживявания

Към езиковото обучение за напреднали в Учебен център “Фулбрайт” предлага:

 • усъвършенстване на уменията за водене на бизнес – комуникация
 • оформяне на СV
 • съставяне на мотивационно писмо
 • ключова лексика за бизнес – контакти
 • основни параметри за съставяне на бизнес – договори

В цената на курса включва:

 • Еnglish speaking club

Курсът се води от висококвалифицирани университетски преподаватели.

За повече информация и записвания:

Учебен център Фулбрайт
Адрес: София 1000 бул.”Витоша”№12, етаж 5
Тел.: 02 980 8212, 0879349576
E-mail: studycenter@fulbright.bg
Лице за контакти: Иван Пенчев