Магистърски и докторски прoграми

Магистърските програми са обикновено двугодишни, но има и едногодишни програми, например по право. В най-общия случай, за придобиване на магистърска степен трябва да се изучават от шест до осем предмета в допълнение към защитата на проект.

Докторските програми обикновено изискват пет-седем години на обучение след придобиване на бакалавърска степен. Докторските програми са по-кратки за студенти, които вече имат магистърска степен. Докторската програма включва написването и защитата на дисертация, основаваща се на оригинални научни изследвания. За разлика от бакалавърските програми, студентите в магистърските и докторски програми започват специализирано обучение от първия учебен ден.

Научните изследвания са в центъра на повечето магистърски и докторски програми в американските университети. От университетските преподаватели в САЩ се очаква да извършват оригинални научни проучвания в съответната академична област в допълнение към преподавателските и административни задължения. По-голямата част от научно-изследователската дейност в САЩ се финансира от различни агенции на американското правителство. Университетските преподаватели кандидатстват в тези агенции за финансиране на научно-изследователските им проекти. Част от парите за научни изследвания те използват за заплати на изследователите, които наемат, някои от които са студенти в докторските и магистърските програми.

Кандидатстване за прием и стипендии в магистърски и докторски програми

Кандидатстване за прием и стипендии в магистърски и докторски програми

Чуждестранните студенти кандидатстват наравно с американските студенти за прием и финансова помощ в университетите в САЩ, като представят резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL и GMAT (за специалностите по бизнес администрация, маркетинг и мениджмънт) или GRE (за всички останали специалности).

Придобиването на магистърска или докторска степен в американски университет е свързано с големи парични разходи. Типичната магистърска програма в добър университет в САЩ струва от $40 000 до $100 000.

Съществуват различни възможности за финансиране на образованието в САЩ. По данни на Института за международно образование (IIE), основният източник за финансиране на близо 40 % от всички чуждестранни студенти в магистърските и докторски програми на американските университети са самите висши училища, а 93% от всички докторанти получават пълна издръжка от университета.

Над 1700 университета в САЩ предлагат магистърски и докторски програми в разнообразни академични области. Повечето големи университети, които имат докторски програми, осъществяват богата научно-изследователска дейност. Един престижен факултет би могъл да харчи годишно по няколко милиона долара за научни изследвания. Това се отнася особено за факултетите по инженерство, биология, химия, физика, медицина и някои други области с търговско значение за частната индустрия или държавните агенции. Изследванията се правят от студентите в докторските и магистърските програми под ръководството на отделни професори или при по-големи проекти под ръководството на група професори.

Преподавателите, ползващи се с добра репутация, биха могли да ръководят научни проекти, в които включват десетки докторанти, а понякога дори и студенти от бакалавърските програми. Тези преподаватели имат най-силно влияние при вземане на решенията за прием и предоставяне на финансова помощ. За да бъде получена финансова помощ не е достатъчно само да се попълнят апликационните форми. Кандидатстването за финансова помощ започва с проучването, откриването и установяването на контакт с тези преподаватели в докторската или магистърската програма, чиито научни интереси и текущи проекти в най-голяма степен съответстват на вашите академични постижения и цели.

Българските студенти имат още една възможност за финансиране на обучението си в магистърска или докторска програма в американски университет. Ежегодно, Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” провежда конкурси за стипендии за магистърски и докторски програми в САЩ.

Юридическо образование в САЩ

Юридическо образование в САЩ

Юридическо образование в САЩ предлагат 184 университета, чиито програми са одобрени от Американската правна асоциация (American Bar Association). Тази специализирана форма на професионално обучение следва придобиването на бакалавърска степен в четиригодишен университет и обикновено води до присъждане на степен “Доктор по право”. За да бъдат допуснати до адвокатска практика в определен щат обаче, завършилите юристи трябва да положат допълнително изпит (Bar exam) в съответния щат.

Програмата за придобиване на бакалавърска степен по право е 3-годишна и се концентрира върху основните принципи на американското право и обучението на студентите да мислят критично, “като юристи”. Кандидатите трябва да са завършили 4-годишен курс на обучение в университет или колеж /специалността е без значение/, да притежават бакалавърска степен и да са положили изпит по LSAT (Law School Admission Test). LSAT е стандартизиран тест в рамките на половин ден и измерва уменията на кандидата за аналитично и критично четене с разбиране. Кандидатите трябва да представят още отлична диплома, есе и препоръки от преподаватели, които добре познават академичните им постижения и извънакадемични интереси. Тестът TOEFL е задължителен за всички чуждестранни студенти.

Юридическото образование в САЩ е твърде скъпо, особено за чуждестранните студенти. Разходите за обучение и такси в повечето престижни университети варират от $20 000 до $50 000 годишно. В държавните университети таксите за обучение за американски студенти са обикновено значително по-ниски. Разходите за живот оскъпяват допълнително обучението в юридическите училища с $12 000 – $20 000, в зависимост от щата и мястото, където се намира университетът.

Стипендиите в юридическите училища са твърде ограничени, както за американски, така и за чуждестранни студенти. Повечето американски студенти финансират юридическото си образование чрез заеми (държавни или частни).

Най-подходящата форма на юридическо образование в САЩ за чуждестранни студенти е едногодишната образователна програма за придобиване на степен “Магистър по право” (L.L.M) в определена област: интелектуална собственост, данъчно право, международно право. Това е най-популярната програма и за всички юристи, завършили право извън САЩ, които искат да получат обща подготовка по американско право или имат академични интереси в специализирана област на правото. Магистърски програми по право предлагат 94 юридически училища в САЩ. Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” предлага стипендии за магистърски програми по право в САЩ.