Описание на програмата

Програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език предоставя възможност на млади американци с бакалавърска или магистърска степен в различни области да преподават английски език в държавни и общински български гимназии за една учебна година като помощник-учители. Целта на програмата е да подобри обучението по английски език в български училища с интензивно или разширено изучаване на английски език чрез осигуряване на достъп до естествен носител на езика и иновативни методи на преподаване, които насърчават усъвършенстването на комуникативните умения на учениците.

прочетете още:
Помощник-учителите по английски език работят между 14 и 20 часа седмично с ученици в гимназиален курс, които имат високо ниво на владеене на езика. Освен преподаването на английски език и литература в клас, помощник-учителите по програмата развиват разнообразни извънкласни дейности, които допълнително спомагат за развитието на комуникативните умения на учениците, както и на качества като лидерство, инициативност, поемане на отговорност, социални и бизнес умения. Тези дейности включват обучение по реч и дебати на английски език, клубове за подготовка за англоезични тестове,  клубове по театрално изкуство, готвене, спорт, танци, четене, творческо писане; доброволчески и фондонабиращи инициативи; консултиране и помощ при избор и кандидатстване в университет, и много други.

Американските помощник-учители  са на разположение на училището за период от една учебна година. Те имат право да кандидатстват за оставане в България за още една година. Тези кандидатури се разглеждат и одобряват от Комисия Фулбрайт на базата на представянето на помощник-учителя през изминалата година и отзиви за неговата/ нейната работа от училищното ръководство, колеги и ученици.

За учебната 2020-2021 година програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ ще подбере и подкрепи 30 млади американци за работа в български училища.

История на програмата

Програмата започва през 2006 година с един помощник-учител в София, и по двама помощник-учители в София, Бургас или Пловдив през 2007, 2008 и 2009 г. Установеното през 2010 г. партньорство на Комисия Фулбрайт с Фондация „Америка за България“ позволява стабилното разрастване и развитие на програмата през следващите години, като броят на учителите постепенно нараства до 30. През 2016 г., със специалното одобрение на Съвета за международни стипендии “Джеймс Уилям Фулбрайт”, името на програмата се променя от „Програма Фулбрайт“ на  „Програма Фулбрайт|Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език“ с цел отдаване нужното признание за дългогодишната подкрепа на Фондацията.

Благодарение на подкрепата на Фондацията програмата за помощник-учители в България се нарежда на трето място по големина в Европа и има възможността да предложи на стипендиантите уникално за Европа интензивно 10-дневно подготвително  обучение (ориентация) при пристигането им в България, което включва уроци по български език, лекции на политическа и социална тематика, дискусии на тема културна интеграция, работилници по методология на преподаването и запознаване с българската култура и традиции.

От началото на програмата до днес 303 американски стипендианти са преподавали като помощник-учители в български средни училища. През учебна 2020-2021 година програмата ще достигне до над 9 000 български ученици от 8 до 12 клас.

Подбор на кандидатите за помощник-учители по английски език

Кандидатите преминават през стриктен многостепенен процес на подбор. Те трябва да притежават минимум бакалавърска степен към момента на началната дата на своя престой в България. Програмата цели двупосочен образователен и културен обмен и насърчава кандидатстването на  млади американци с висше образование и разнообразен предишен опит и квалификации. Наличието на преподавателски и международен опит е желателно, но не задължително.

Първоначалната селекция се осъществява от Института за международно образование в САЩ. Българо-американската комисия Фулбрайт разглежда кандидатурите на препоръчаните кандидати и провежда индивидуални интервюта с тях. Сред търсените в стипендиантите качества и умения са опит в преподаването, умения за междукултурна комуникация, умения за работа в екип, адаптивност, предишно участие в социални и благотворителни дейности, владеене на славянски език и други чужди езици, и др.

Профил и подбор на приемащите училища

Всяка година в програмата имат възможност да участват държавни и общински училища, в които учениците имат високо ниво на владеене на английски език. Училищата, участващи в програмата, могат да бъдат средни, гимназии с разширено изучаване на чужди езици, математически, природо-математически гимназии и професионални гимназии. През настоящата учебна година в програмата са включени 23 езикови, 2 математически, 5 общообразователни и 2 професионални училища.

Фокусът на програмата са гимназиите с интензивно или разширено изучаване на английски език.

Приемащото училище има следните основни задължения:

  • Осигурява на помощник-учителя между 14 и 20 часа преподаване седмично, като петъците остават свободни; изготвя график, който максимално да запълва работните му/ й дни (понеделник до четвъртък включително). Всякакви планирани промени в графика на помощник-учителя трябва да се съгласуват с Комисия Фулбрайт.
  • Осигурява на помощник-учителя необходимите учебници и учебни материали.
  • Осигурява обзаведено и безплатно жилище в добър район.
  • Определя учител-ментор, сред чиито задължения е да спомага за професионалната и културна адаптация на помощник-учителя, и да посещава заедно с него/ нея семинари на Комисия Фулбрайт в началото и в края на учебната година.
  • Подпомага помощник-учителя при разрешаването на различни проблеми, възникнали в хода на работата, например свързани с поведението на учениците, поддържането на дисциплина в клас, планиране на урочно съдържание и др.
  • Подкрепя помощник-учителя в одобрени извънкласни проекти и дейности.
  • Включва помощник-учителя активно в училищни мероприятия, екскурзии, тийм-билдинги и обучения.

Комисия Фулбрайт и Фондация „Америка за България“ насърчават кандидатстващите училища да предложат различни и удачни за тях варианти за съучастие във финансирането на програмата, например покриване на режийни разходи на стипендианта. Осигуряването на обзаведено и безплатно жилище в добър район е задължително за участие в програмата. При равни други условия, предимство при селекцията ще имат училища, които предлагат варианти за съфинансиране на програмата отвъд задължителните изисквания.

Ние разглеждаме помощник-учителите като ценен ресурс, чиято роля е да допълва и надгражда над усилията и експертизата на българските преподаватели. Насърчаваме да кандидатстват училища, които имат визия и стратегия за образователния продукт, който искат да предложат на своите ученици, които могат да осигурят спокойна и подкрепяща работна среда и уверено прилагат иновативни подходи в учебния процес. Не на последно място, очакваме от нашите партньори да са съпричастни към политиката ни на недискриминация и на пълна подкрепа на помощник-учителите в тяхната професионална реализация, независимо от техния пол, религия, възраст, расова принадлежност, социално-икономически статус или сексуална ориентация.

Всяко училище, участник в програмата, работи с помощник-учител за период от 1 учебна година. След това училището има право да кандидатства за участие отново. Ежегодно, в края на първия учебен срок, Комисия Фулбрайт разглежда събраните кандидатури и прави подбор на бъдещите училища-домакини въз основа на събраните данни и наблюдения през изминалата учебната година.

Как да кандидатстваме за помощник-учител по английски език

За да кандидатствате като приемащо училище, моля ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА ТУК. Крайната дата за кандидатстване за учебна 2020-2021 година е 1.02.2020 г. Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от селекцията най-късно до 1.03.2020 г.

за контакти:

Илиана Димитрова

Координатор на програма Фулбрайт | Фондация „Америка за България“ за помощник-учители по английски език от САЩ