УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дата на последна актуализация: 10.10.2023 г.

Целта на настоящото Уведомление за поверителност („Уведомлението“) е да Ви информира за начина, по който Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт“, БУЛСТАТ 831485755, с адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ №12, ет.5., („Комисията“ или „Фулбрайт“), в качеството й на администратор обработва Вашите лични данни в процеса на набиране и подбор на персонал.

Цели и основание на обработката

Изпращайки Вашата автобиографията/ CV и други документи, които са необходими във връзка с обявената позиция за работа, Вие давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни, съдържащи се в тях, за следните цели в рамките на текущата кампания за набиране на персонал:

  • За да разгледаме Вашата кандидатура и да я оценим, в т.ч. да преценим дали сте подходящ кандидат за обявената позиция;
  • За да се уверим, че притежавате необходимите умения, образование, професионален опит и квалификация за заемане на длъжността посредством преглед на предоставените от Вас документи и информация, както и за да преценим дали завените от Вас качества и мотивация отговарят на изискванията на Комисията;
  • За да сравним Вашата кандидатура с други кандидати и евентуално да Ви поканим за участие в следващ етап от процедурата по подбор – интервю;
  • За да установим контакт с Вас с цел организиране на участието Ви в следващите етапи на подбора, както и за да Ви информираме за хода на Вашата кандидатура в процеса по набиране на персонал.
  • За да Ви отправим предложение за работа, ако сте избран/а да заемете позицията.

Категории лични данни

Когато кандидатствате за работа при нас, ние обработваме следните категории лични данни:

  • Идентификационни данни и друга информация, отнасяща се до Вас и съдържащи се в автобиография, мотивационни писма, документи, доказващи квалификация и опит, и други документи, представени за целите на конкурсната процедура;
  • Данни за контакт – имейл адрес, телефонен номер;
  • Отзиви и препоръки от предишни работодатели и колеги, информация за заеманите от Вас работни позиции и длъжности;
  • Информация, създадена от Нас във връзка с проведената процедура по подбор като: бележки на интервюиращия, резултати от тестове и др.;
  • Друга информация, включена във Вашата кандидатура по Ваша преценка или доброволно споделена от Вас по време на интервютата.

Ние можем да събираме информация за Вас и от други обществено достъпни източници на информация, когато това е позволено от закона, като например профил в социални медии с професионална насоченост (LinkedIn), информация за Вас на уебсайта на настоящия Ви работодател, ако такава е достъпна. В процеса на подбор ние обработваме само тази информация, която ние е необходима, за да оценим кандидатурата Ви справедливо и адекватно с оглед позицията, за която кандидатствате, както и за да проведем процедурата по подбор законосъобразно и добросъвестно.

Комисията не изисква и не обработва специални категории данни за Вас (напр. раса, етнически произход, данни за здравословно състояние, политически възгледи, биометрични данни и други), освен ако това не се изисква по закон.

Получатели на данните

Вашите лични данни ще бъдат достъпни само за служители на Комисията на принципа „необходимост да знае“ и само до степен, разумно необходима за преглед и оценка на Вашата кандидатура. Ние не споделяме Ваши лични данни с трети страни, освен ако не сме законово задължени да предоставим информация за Вас на надзорни органи, правоприлагащи институции, съдилища и т.н.

Срок на съхранение

Личните данни, които сте ни предоставили в процеса на кандидатстване, ще бъдат изтрити в срок от 6 (шест) месеца след приключване на кампанията за набиране на персонал за съответната позиция, освен ако бъдете избран/а да я заемете. В последния случай, ако бъдете назначен/а, Комисията ще Ви информира допълнително за начина, по който обработва личните данни на наети по трудови договори лица и за тяхната защита. Ако по време на процеса по кандидатстване сте ни предоставили оригинални или нотариално заверени копия на Ваши документи, тези документи ще Ви бъдат върнати в посочения по-горе срок. Ако в кандидатурата Ви се съдържат лични данни, които не са необходими и/или относими към процеса по подбор, същите ще бъдат изтрити или ще Ви бъдат върнати в законоустановените срокове и Вие ще бъдете навременно уведомен/а за това.

Ние можем да съхраняваме личните данни и информацията, съдържащи се във Вашата кандидатура, за по-дълъг от посочения по-горе 6-месечен период, за да се свържем с Вас относно бъдещи вакантни позиции и възможности за работа, но само ако получим Вашето изрично съгласие за това, което можете да предоставите посредством отбелязване в полето в края на този документ. Можете да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като ни изпратите искане за оттегляне в писмен вид на имейла за контакт, посочен по-долу. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието.

Вашите права

Вие имате определени права, когато става дума за Вашите лични данни. Тези права са обобщени по-долу. Имайте предвид, че тези права могат да бъдат ограничени. Моля, свържете се с нас на посочените по-долу координати за контакт, ако имате някакви въпроси, свързани с начина на упражняване на Вашите права.

Право на достъп и коригиране

Вие имате право по всяко време да поискате да Ви бъде осигурен достъп до личните Ви данни.  Това включва правото да се информирате дали личните Ви данни се обработват или не, какви лични данни се обработват и каква е целта на обработката. Нямаме задължение да Ви предоставим тази информация, ако това би засегнало в значителна степен  правата и свободите на други лица. Също така имате право да поискате коригиране или допълване на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате изтриването на Вашите лични данни в определени случаи, например, ако личните данни не са вече необходими за целите, за които са събрани и няма други законови основания за продължаване на обработването им, ако обработването е незаконосъобразно или личните данни трябва да бъдат изтрити с  цел спазване на законово задължение, приложимо към Комисията. Моля да имате предвид, че може да не уважим Вашето искане за изтриване, ако обработката е разрешена, изискуема по закон или се извършва на друго валидно правно основание.

Право на възражение и ограничаване на обработването

Вие имате право да възразите срещу обработването на Вашите данни за определени цели или да поискате ограничаване на обработването на личните данни, ако смятате, че личните данни може да са неточни (за да проверим точността им), че обработването е неправомерно, че Комисията вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите, посочени в настоящото уведомление, но Вие ги изисквате или когато сте възразили срещу обработването на Вашите данни.

Право на преносимост на данни

Вие имате право да получите Вашите личните данни, които Вие сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като можете също така да поискате тези лични данни да бъдат прехвърлени на друг администратор, ако това е технически възможно и при условие, че обработването на Вашите данни е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването им се извършва по автоматизиран начин.

Право на оттегляне на съгласие

Ако сте дали съгласие за установяване на контакт с предходен работодател или колега с цел получаване на отзиви и препоръки, както и  за съхранение на личните Ви данни, съдържащи се в кандидатурата Ви, за по-дълъг от законоустановения срок, може да оттеглите съгласието си на посочените по-долу координати за контакт. Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има обратно действие. Действията по обработване на лични данни, предприети от Комисията в съответствие с даденото преди това съгласие, са законосъобразни, тъй като тя е разполагала с валидно правно основание за обработване на Вашите данни.

Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg. За да постигнем ефективно и бързо разрешаване на въпроса, Ви съветваме първо да адресирате претенцията си до Комисията, преди да се обърнете към  компетентните органи.

Данни за контакт

Ако имате въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни или искате да упражните правата си, изброени по-горе,  може да се свържете с нас на следния имейл: privacy@fulbright.bg.

 

Промени в Уведомлението за поверителност

Това Уведомление за поверителност може да бъде изменяно и актуализирано от време на време, за да отразява текущи промени в законодателството, регулаторните изисквания или нашите практики за защита на данните.

Полетата не са задължителни

8 + 2 =

Skip to content