СТИПЕНДИИ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
Преподавателска и изследователска дейност | Магистърски и докторски програми | Хюбърт Хъмфри | Други стипендии

Стипендия "Хюбърт Х. Хъмфри"

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса:

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
 • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
 • защитена бакалавърска степен;
 • минимум 5 години стаж по специалността;
 • добро здравословно състояние и възраст под 50 години.

Критерии за подбор:

 • проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера;
 • адаптивност и личностна съвместимост;
 • представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България;
 • с предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ.

Необходими документи:

 1. Попълнена апликационна форма: Апликационната форма се подава онлайн след 1 април 2015 г., когато формулярът за 2016-17 г. ще бъде достъпен на apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/. Формуляр в PDF формат за справка можете да намерите тук. Той ще ви помогне да приготвите необходимите документи в срок.
 2. Две препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Копия от преведени и легализирани университетска диплома и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);
 4. Валиден резултат от американския стандартизиран тест TOEFL.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

След регистрация на apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/ информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016-2017 г.:
8 май, 2015 г.

 

Представянето на резултат от TOEFL до 8 май, 2015 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.

Краен срок за представяне на официални резултати от теста: 15 септември, 2015 г.

 

Информация за програмата и интернет-базирания формуляр за кандидатстване можете да получите от:

Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ”
Централен офис: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 17

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България
ет. 1, стая 9, тел: (02) 980 8212
E-mail: mkostova@fulbright.bg
Skype: fulbright.bulgaria
Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден

горе

Facebook Twitter YouTube
Фондация "Америка за България"
The Best Foundation