Проф. Албена  Чавдарова

Зам.-Министър на образованието и науката

Проф. Чавдарова е доктор по педагогика на Лайпцигския университет (1989) и доктор на педагогическите науки (2006). От 2008 г. е професор в катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ към Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“.
Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, на педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, на история на социалната работа, правата на децата, алтернативни педагогически теории и практики, университетското образование в България и Германия.
Проф. Чавдарова участва като ръководител и член на екип в над 20 научни проекта, част от които и международни. Има публикувани 5 книги, над 20 студии, част от които на немски език, както и повече от 100 статии в български и чужди издания.
Проф. Чавдарова е участвала в многобройни научни конференции, семинари и работни срещи в страната и чужбина. Има спешно защитили 5 докторанти и един в процес на подготовка.

Skip to content