Генка Петрова-Ташкова

Зам.-Министър на образованието и науката

Проф. Генка Петрова-Ташкова е доктор на фармацевтичните науки и преподавател в катедра “Организация и икономика на фармацията” в Медицински университет (МУ) – София. Била е два мандата заместник-ректор на университета по научната дейност и ръководител на катедрата, а преди това – национален консултант по организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика към Министерството на здравеопазването.

Проф. Петрова е създател на преподаването по фармакоикономика в България и Сърбия. Тя е гост-лектор в редица чуждестранни висши учебни заведения – в Института по бизнес управление на университета в Нант, Франция, в Белградския университет, Сърбия, в университетите в Сараево и Баня Лука, Босна и Херцеговина, в университета „Карол Давила“ в Букурещ.

Научните разработки на проф. Генка Петрова са в областта на икономическите аспекти на фармацията, лекарствената политика, фармакоикономиката и здравната икономика. Тя има над 400 публикации в реферирани и индексирани списания. Издала е 15 монографии и учебници, четири от тях – международни. Била е научен ръководител на 16 защитили докторанти.

Участвала е и е ръководила множество национални и международни научни проекти, финансирани по програмите PHARE, TACIS, EAR, ERASMUS+, Horizon 2020, COST.

Проф. Петрова има две висши образования: по фармация от Висшия медицински институт (днес МУ) в София и по икономика и организация на труда от Висшия икономически институт (днес Университет за национално и световно стопанство) в София.

Тя е член на множество международни и национални научни организации. Шест години е била президент за Централна и Източна Европа на Международната организация по фармакоикономика и има награда за изключителен принос към развитието на организацията.

Skip to content