акад. проф. Николай Витанов

Заместник-министър на образованието и науката

Академик Николай Витанов е бил заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по научноизследователска и научна проектна дейност (2015-2023 г.), както и заместник-декан (2011-2015 г.) на Физическия факултет. Член е на Академичния съвет на Софийския университет от 2011 г.

Основните му научни интереси са в областта на квантовите технологии. Специализирал е и е бил поканен професор в университети във Великобритания, Германия, Франция, Италия, Финландия и Дания.

Акад. Витанов има над 250 публикации в реномирани списания с висок импакт фактор с около 12 000 цитирания, с Хирш индекс 52.

В Станфордската класация на учените в света е поставен в топ-200 в област „Обща физика“. Ръководил е 10 проекта по Рамковите програми на Европейския съюз и 5 големи национални проекта.

Skip to content