Стипендии за изследователска дейност на докторанти

Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година. Крайният срок за подаване на документи е месец декември на идната година. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат в средата на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • Кандидатите трябва да имат българско гражданство. Лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват.
 • Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT TOEFL, най-малко 81 т.
 • Кандидатите трябва да бъдат редовни или задочни докторанти във висши учебни заведения.
 • Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и осъщевим в рамките на програмата.
 • Кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние.
 • Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години.
Необходими документи

Необходими документи

 1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://apply.iie.org/ffsp2022/)
 2. Три препоръки (интерактивен формуляр можете да изтеглите от апликационната платформа или оттук: FFS_New_Letter_of_Reference(1))

Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват формуляра онлайн на английски език. Ако има проблем с онлайн регистрацията или попълването онлайн е невъзможно, препоръчителите изпращат препоръките до Комисията на е-mail адрес: mkostova@fulbright.bg, като в темата на съобщението задължително отбелязват: “препоръка” (recommendation)

 1. Копия от преведени и легализирани университетска диплома, документ за зачисляване в докторска програма и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр)
  Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително обучение/квалификация. Тези документи не се връщат.
 2. За професионалните специалности като право, икономика, архитектура се изисква покана от образователна или изследователска институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр)
 3. Валидни резултати от американския стандартизиран тест TOEFL.
  Представянето на резултати от TOEFL до 1 декември, 2021 г. e препоръчително – ако имате готови резултати, моля качете ги в системата. Поради постоянно изменящите се условия в състояние на пандемия, апликациите ще се приемат и без резултати, като за номинирате кандидати, тестът ще се държи в последствие.
  Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 30 декември, 2021 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Селекционен процес

Селекционен процес

 • Апликациите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
  Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец юли
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Международния Фулбрайтов съвет на учените.

Бъдещите участници в програма „Фулбрайт“ трябва да са усведомени, че здравната обстановка, наличието на консулски услуги и международни рейсове, както и институционалните оперативни решения на САЩ, могат да окажат влияние върху възможнатта за пътуване до САЩ и вземане на участие в програмата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2022-23 г.:

1 декември, 2021 г.


Често задавани въпроси


 • В: Какво покрива стипендията за изследователска дейност на докторанти?
  О: Стипендията покрива месечна издръжка в размер определен от Инстута за международно образование (в зависимост от местоназначението). Стипендията се отпуска за период от 6 месеца. Комисията покрива и разходите за самолетен билет до САЩ (отиване и връщане) и здравна застраховка.

 • В: Колко стипендии се отпускат на година?
  О: Годишно се отпускат 1-2 стипендии.

 • В: Какъв е статутът ми?
  О: Стипендиантите в тази програма имат статут на “Visiting Researchers” (гостуващи изследователи). Това означава, че не могат да записват курсове, но могат да ползват библиотека, да посещават отворени лекции и най-вече, да работят в сътрудничество с американския си научен ръководител.

 • В: Има ли списък с университети, с които работите?
  О: Не. Програмата работи с всички акредитирани американски университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители на съответната научна област.

 • В: Как да получа покана от американски университет и какво трябва да включва тя?
  О: Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат като гостуващ изследовател за периода на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че университетът няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите стипендията. Съветваме Ви да потърсите най-сходните по тематика и направление научни колективи, тъй като това повишава шанса за получаване на покана.

  Поканата трябва да бъде издадена от името на катедра или факултет на официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че учебното заведение е съгласно:

  • да приеме докторанта за посочения период (начална и крайна дата)
  • да предостави достъп до библиотеки и източници на информация
  • да определи научен ръководител
 • В: Изисква ли се езиков тест?
  О: Да. Езиковото ниво се проверява чрез тест TOEFL, като е препоръчително резултатът да надхвърля 81 т.

 • В: Как да регистрирам препоръчителите си?
  О: В горната лява част на менюто в онлайн апликацията има секция “references”. В нея изберете опцията “register referees” и въведете е-мейл адресите на тримата Ваши препоръчители, натиснете “submit” и те ще получат на електронната си поща линк към конфиденциалния формуляр за препоръка. Бъдете сигурни, че предварително сте получили тяхното съгласие да Ви препоръчат. (Ако случайно някой от тях не владее английски, може да качи препоръката на български език с превод на английски.) Препоръките стават достъпни за преглед едва след като кандидатът подаде цялостната си апликация.

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12, ет. 5

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден